Regulamin rejestracji uczestników na konferencję online organizowaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) w dniach 13-15 czerwca 2022 r.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konferencji 6th International Conference on Wellbeing at Work – Wellbeing in Hectic Times organizowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701, Warszawa, NIP: 5250008270, KRS: 0000033480, REGON: 000018046, która odbędzie się online w dniach 13-15.06.2022 r. Niniejszy Regulamin został zamieszczony na stronie https://www.waw2022.pl, zwanej dalej stroną konferencyjną i określa prawa oraz obowiązki jej uczestników. Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na stronie Konferencji.

1.2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

 

§ 2. Uczestnictwo w Konferencji

2.1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji lub przesłanego mailem bezpośrednio do uczestników.

2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez Organizatora na stronie: https://www.waw2022.pl/registration-and-fees

2.1.3. Koszt udziału w Konferencji uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.1.4. Organizator wystawi fakturę za udział w Konferencji (dane do faktury należy podać w formularzu zgłoszeniowym).

2.1.5. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego  https://www.waw2022.pl/  upływa w dniu 10.06.2022 r. Rejestracja po tym terminie będzie niemożliwa.

2.1.6. Liczba osób uczestniczących w Konferencji jest ograniczona.

2.1.7. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji jeśli wyrazi taką wolę podczas procesu rejestracji.

2.1.8. Udział osoby niepełnoletniej w Konferencji możliwy jest jedynie na podstawie pisemnej zgody opiekuna prawnego lub w towarzystwie osoby pełnoletniej.

2.1.9. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

§ 3. Opłaty

3.1. Wysokość opłat za uczestnictwo w Konferencji opublikowana jest na stronie internetowej https://www.waw2022.pl/.

3.2. Płatnikiem jest podmiot zamawiający usługę uczestnictwa w Konferencji.

3.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

3.4. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać zgodnie z informacjami wskazanymi przez Organizatora poprzez system płatności PayU połączony z formularzem rejestracyjnym lub za pomocą przelewu bankowego na dedykowany numer konta. Informacje o opłatach znajdują się na stronie internetowego serwisu konferencyjnego pod adresem https://www.waw2022.pl/.

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do udzielania zniżek od ceny podstawowej lub całkowitego zwolnienia z płatności opłaty rejestracyjnej dla wybranych uczestników konferencji.

 

§ 4. Rezygnacja z udziału w Konferencji / Polityka zwrotów

4.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej. Polityka zwrotów jest zgodna z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27.

4.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:

a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 15 maja 2022 r., Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pomniejszoną o 20 EUR opłaty manipulacyjnej;

b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji po 15 maja 2022 r., Organizator zatrzyma całą otrzymaną wpłatę. 

4.3. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę niż zgłoszona. Zmiany Uczestnika można dokonać najpóźniej do 5 dni przed datą Konferencji. Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

 

§ 5. Odpowiedzialność Organizatora

5.1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne konferencji zgodne z opisem na stronie internetowej Konferencji.

5.2. Organizator ustala plan konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

5.3. Zmiany w programie konferencji, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika Organizator zwróci Zamawiającemu w pełnej wysokości.

 

§ 6. Odpowiedzialność Uczestnika

6.1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosować się podczas konferencji do instrukcji i poleceń organizacyjno – technicznych przedstawicieli Organizatora.

§ 7. Ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych jest Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701, Warszawa, NIP: 5250008270, KRS: 0000033480, REGON: 000018046, firma KOJ Adam Koj ul. Powstańców Śląskich 1c, Kadłub, 47-100 Kadłub, NIP: 7561434248, REGON: 532178602 oraz firma Mobile Madness Sp. z o.o., ul. Jana Twardowskiego 3/35, 35-302 Rzeszów.

7.2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy uczestników a także w celu dokonania rozliczenia transakcji z tytułu opłat za Konferencję oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń opłaty za Konferencję lub innych.

7.3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy Uczestników.

7.4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji.

7.5. Organizator zastrzega sobie prawo do skorzystanie z serwisu zewnętrznego do przeprowadzenia rejestracji.

7.6. Za zgodą Uczestnika zebrane dane mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Administratora danych osobowych.

7.7. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

 

§ 8. Procedura reklamacji:

8.1.  Uczestnik  może składać Organizatorowi reklamacje dotyczące udziału  w konferencji pod adresem e-mail: info@waw2022.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

•  imię, nazwisko, adres, adres e-mail Uczestnika,

•  datę zgłoszenia udziału w konferencji

•  przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Uczestnika,

•  wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

8.2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację z prośbą o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.3. Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

8.4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Uczestnika adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

9.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2022 r.

 

We invite you to download the application
  • Download on the Google Play
  • Download on the AppStore